Aansprakelijkheidsverzekeringen

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout je zakenrelatie grote schade lijdt? Dan ben je wettelijk aansprakelijk en draai je op voor de kosten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door één van je producten of diensten of door je eigen handelen of dat van je medewerkers. De kosten waar je dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

Waarvoor aansprakelijk?

De belangrijkste risico’s voor bedrijven wat betreft aansprakelijkheid zijn:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid brandschade

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
In je bedrijf kunnen fouten gemaakt worden. Dit kan echter schadelijke gevolgen hebben voor je medewerkers, klanten of anderen. Hiervoor kun je aansprakelijk gesteld worden, in de vorm van materiële schade of letselschade. Wanneer je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld dan kan dit grote financiële gevolgen hebben voor jou en je bedrijf.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Als werkgever ben je aansprakelijk voor schade die je medewerker tijdens het werk lijdt en die het gevolg is van zijn werkzaamheden. Je kunt de aansprakelijkheid alleen afwenden als je kunt bewijzen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van je medewerker. Voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid zijn bedrijfsongevallen, maar ook beroepsziekten als rsi en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever motorrijtuig
Het standaard pakket vergoedt de kosten als een verkeersongeval het gevolg is van werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.
Het complete pakket vult de standaard dekking aan met het gebruik van de motorrijtuigen van de zaak in privé omstandigheden.

Productaansprakelijkheidsverzekering
In deze tijd waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijg je te maken met steeds kritischere medewerkers, consumenten en leveranciers. Ook al heb je jouw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat je van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims groeit.

Milieuaansprakelijkheidsverzekering
Werk je met stoffen die een negatieve werking op het milieu hebben? De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen. Samen brengen we je risico's in kaart en bieden wij een uitstekende oplossing.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Oefen je een zelfstandig beroep uit? Dan is het verstandig om het aansprakelijkheidsrisico ten gevolge van beroepsfouten, ten opzichte van je cliënten, opdrachtgevers dan wel andere derden, te verzekeren. Een beroepsfout, ontstaan door een vergissing, onachtzaamheid of onjuist advies, die uitsluitend vermogensschade tot gevolg heeft (dus zonder beschadiging van een zaak of letsel van personen) is onder de normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt. De verzekering geeft ook recht op juridische bijstand bij het verweren tegen al dan niet terechte aanspraken van derden.

Aansprakelijkheidsverzekering brandschade
Aansprakelijkheid voor brandschade was lange tijd gekoppeld aan een bovengrens van 500.000 euro. De brandverzekeraar kon dit bij je opeisen als je aansprakelijk was. Maar sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels. Brandverzekeraars kunnen nu een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Je aansprakelijkheidsrisico is daarmee veel groter geworden. Als je bedrijf een grote brand veroorzaakt kan dat tot een miljoenenclaim leiden.

Advies

Iedere onderneming is anders en de aansprakelijkheidsrisico’s variëren dan ook van bedrijf tot bedrijf. Een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor de meeste ondernemingen. Maar sommige bedrijfstakken kennen heel specifieke risico’s. Wij bespreken met je welke aansprakelijkheidsrisico’s je loopt en op welke manier jij je het beste verzekert.

De premie

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Het soort aansprakelijkheid dat je verzekert
 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • De omzet en/of de loonsom van je bedrijf
 • De werkzaamheden van je bedrijf
 • Het eigen risico